1 Thanh toán: giao hàng nhận tiền

2 Chuyển khoản:

thông tin chuyển khoản:

ACB

Tên tài khoản: NGUYỄN QUỐC THÁI

Số Tài khoản: 25389579

Ngân hàng ACB- CN: Lê Ngô Cát- HCM

VIETCOMBANK

Tên tài khoản: NGUYỄN QUỐC THÁI

Số Tài khoản: 0071003544793

Ngân hàng Vietcombank- HCM